Gerwin Klein

Concrete Semantics: With Isabelle/HOL

Tobias Nipkow & Gerwin Klein